Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Cykl Sympozjów ?Postawy proekologiczne u progu XXI wieku?

Sympozja sułowskie podjęły się edukacji społecznej, której przyświeca wiara w przebudowanie mentalności ludzkiej, wiara w to, że uczestnicy tych narad będą promieniować na otoczenie trwałymi poglądami prośrodowiskowymi i takimi wartościami, które doprowadzą do zrównoważonego ekorozwoju i położą kres degradacji lokalnego ekosystemu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych. Cele szczegółowe to:

  • zaprezentowanie własnego dorobku uczniów i nauczycieli w tematyce prośrodowiskowej,
  • dzielenie się zdobytymi doświadczeniami z innymi uczestnikami w zakresie dydaktyki i wychowania,
  • tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami i rodzicami celem upowszechniania idei nowatorstwa pedagogicznego,
  • integrowanie społeczności lokalnej do realizacji działań na rzecz środowiska,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywizacji społecznej mieszkańców i organizacji,
  • zdobywanie umiejętności odnajdywania swojego miejsca w społeczności lokalnej i regionalnej,
  • efektywna współpraca z samorządem lokalnym,
  • promowanie walorów Doliny Baryczy.