Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Projekt "SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

Stowarzyszenie EKOS Partnerem Gminy Milicz w realizacji projektu "SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2017-09-01 - 2019-06-30

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja . Numer i nazwa Działania:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej . Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie i wsparcie ich rodziców oraz trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce (w tym TIK) i podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Projekt "SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe" dedykowany jest 5 szkołom gminy Milicz: Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu (SP Milicz), Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowakiego w Sułowie (SP Sułów), Szkole Podstawowej w Dunkowej (SP Dunkowa), Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu (GIM Milicz), Gimnazjum im. Jana Pawła w Sułowie (GIM Sułów) .

Projekt uwzględnia systemowe wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Projekt zakłada zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające z kompetencji kluczowych. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferuje się terapię integracji sensorycznej oraz logopedyczną. Projekt rozszerza ofertę szkół o wyjazdowe ekowarsztaty czy też zajęcia efektywnego uczenia się i rozwijające postawy niezbędne na rynku pracy. Rodzicom zaoferowane są warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia do nauczania eksperymentalnego i ICT.

W projekcie zaplanowano warsztaty rozwijające m.in pracę zespołową, kreatywność i alternatywne metody uczenia się (techniki pamięciowe). Rodzicom, obok szkoleń w zakresie profilaktyki zagrożeń płynących z otoczenia i Internetu, zaoferowane są warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze. Projekt uwzględnia doposażenie wszystkich szkół w pomoce do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych .

Projekt zakłada szeroki program rozwojowy integrujący obszary takie jak psychologia, pedagogika, nauki matemat-przyrod czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii w skuteczniejszym spełnianiu wymagań kształcenia i wychowywania uczniów przez kadrę nauczycielską, rodziców i opiekunów.

Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie na rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy mających za zadanie kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w edukacji pozaszkolnej.