Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

STOWARZYSZENIE EKOS Partnerem Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu „Młody Chemik Eksperymentuje na PWr"

STOWARZYSZENIE EKOS Partnerem Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu „Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów" POWR. 03.01.00-00-U008/17-00

Projekt „Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020.

Celem głównym projektu jest kompleksowe podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w szczególności umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy wśród grupy uczniów w wieku 13-16 lat.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół gminy Głogów, Milicz, Bogatynia, Zgorzelec, Strzelin oraz Oława poprzez realizację programu kształcenia opracowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem EKOS, w okresie od 01 października 2018 do 30 września 2020.

Projekt ma za zadanie stworzyć warunki pełnego rozwoju ucznia poprzez edukację chemiczną i proekologiczną. Realizacja tak sformułowanego celu będzie możliwa dzięki:

  • Tworzeniu warunków sprzyjających do samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów i motywowania uczniów do podjęcia studiów i pracy badawczej
  • Tworzeniu kontaktów i obszarów współdziałania ze środowiskiem akademickim
  • Umożliwieniu poznania istoty i techniki eksperymentu naukowego
  • Nabywaniu umiejętności prezentacji osiągnięć z wykorzystaniem technik multimedialnych

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poprzez realizację zaplanowanych w projekcie form wsparcia, tj. warsztaty laboratoryjne, komputerowe, plenerowe-wyjazdowe, wycieczki, warsztaty dla rodziców kontynuuje długofalową strategię realizacji III misji we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS rozszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjną o nowe formy wsparcia dla uczniów. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez szeroki program rozwojowy integrujący obszary takie jak psychologia, pedagogika, nauki matematyczno-przyrodnicze czy wykorzystanie nowoczesnych technologii w skuteczniejszym spełnianiu wymagań kształcenia uczniów przez kadrę nauczycielską, rodziców i opiekunów.

Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie EKOS, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie EKO warsztatów w Dolinie Baryczy i wycieczek mających za zadanie wzrost efektywności zajęć laboratoryjnych, aspiracji edukacyjnych i motywacji uczniów oraz stymulowanie ciekawości poznawczej.