Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

REGULAMIN XI POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO ?MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE? - Sułów 2015/2016

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.

2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie przy współpracy Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh, Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

3. Cele konkursu:
rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,
doskonalenie umiejętności:
a) obserwacji i wyjaśnianie przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeganie czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,
b) określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,
c) odczytywanie informacji z różnych źródeł, ich analiza i przetwarzanie,
d) dostrzeganie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,
e) stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:
formułowania problemów badawczych i hipotez,
planowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,
analizowanie i interpretowanie danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,
opracowanie wyników oraz przedstawienie ich w różnorodnej formie,
formułowanie wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

5. Etap szkolny.
O charakterze eliminacji szkolnej decyduje komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły, która zgłasza 5 laureatów eliminacji szkolnych w terminie do 28 stycznia 2016 r. na adres organizatora:
GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE
UL. SZKOLNA 6
56-300 MILICZ
z dopiskiem konkurs chemiczny – „Młody Chemik Eksperymentuje”.
6. Etap powiatowy.
Etap powiatowy odbędzie się dnia 17 lutego 2016 roku w Gimnazjum w Sułowie o godz.900.
Etap powiatowy składa się z dwóch części:
I część – test z zakresu wiedzy chemicznej w integracji z innymi przedmiotami przyrodniczymi oraz ekologią.
Czas trwania I etapu 90 minut.

II część – zadania laboratoryjne w pracowni chemicznej.
Do drugiej części przystępuje 10 osób z maksymalną liczbą punktów.
Czas trwania II etapu 60 minut.

7. Zakres tematyczny konkursu:
Uczeń powinien:
a. wykazać się wiedzą chemiczną określoną w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjum,
b. umieć dostrzegać, opisywać, wyjaśniać zjawiska i procesy chemiczne zachodzące w przyrodzie,
c. wskazywać związki między budową materii, chemicznymi i fizycznymi właściwościami substancji, a ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,
d. znać molową charakterystykę równań reakcji chemicznych i obliczeń opartych na masie atomowej, cząsteczkowej, molowej, definicji mola, objętości molowej gazów oraz stężenia molowego,
e. umieć planować i przeprowadzać eksperymenty, prowadzić obserwacje, analizować ich wyniki oraz formułować wnioski,
f. bezpiecznie posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,
g. korzystać z różnych źródeł informacji: układu okresowego pierwiastków, tablicy rozpuszczalności, tabel i wykresów.

8. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

9. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zbierania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
„Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926
z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: …………………………………………………………………………………………….
ucznia ……..… klasy szkoły …………….…………………………………………………….

Do celów związanych z jego udziałem w XI Powiatowym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik Eksperymentuje” w roku szkolnym 2015/2016.

………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica
10. Opiekun w dniu konkursu dostarcza do organizatora poświadczenie podpisane przez Dyrektora placówki o ubezpieczeniu ucznia zakwalifikowanego do zawodów finałowych, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Literatura:

W przygotowaniu uczniów do konkursu mogą być przydatne następujące pozycje:
1) Podręczniki do chemii do gimnazjum;
2) K. Pazdro, M. Koszmider, ABC chemii zbiór zadań dla gimnazjalistów
3) K. Pazdro, Repetytorium z chemii;
4) K. Pazdro, Zadania od łatwych do trudnych;
5) A. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych;
6) Inne dostępne źródła dla gimnazjalistów;
7) M. Stankiewicz, M Wawrzyniak- Kulczyk, Poznaj, zbadaj, chroń środowisko, w którym żyjesz;
8) Inne dostępne publikacje związane z ochroną i kształtowaniem Środowiska.

12. Organizatorzy zapewniają odzież ochronną i sprzęt laboratoryjny. Każdy uczestnik powinien być wyposażony we własne przybory do pisania i kalkulator.

13. Powołana Komisja oceni prace uczestników i ogłosi wyniki w dniu konkursu (17.02.2016 r.).

14. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

15. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gimnazjum w Sułowie: www.gimnazjumsulow.ehost.pl oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”: www.ekos-sulow.org.pl

ORGANIZATORZY